Promocje
Płatki ziemniaczane clean label 500G (K1199)
Płatki ziemniaczane clean label 500G (K1199)

9,80 zł

Cena regularna: 13,50 zł

Najniższa cena: 13,50 zł
szt.
Mieszanka warzyw GRYS 500g (K1195)
Mieszanka warzyw GRYS 500g (K1195)

11,90 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
szt.
Kardamon cały 20g (K102)
Kardamon cały 20g (K102)

5,60 zł

Cena regularna: 7,00 zł

Najniższa cena: 7,00 zł
szt.
Produkt dnia
Dzisiaj polecamy szczególnie:
Mieszanka warzyw GRYS 500g (K1195)
Mieszanka warzyw GRYS 500g (K1195)

11,90 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność Towaru zakupionego przez konsumenta z Umową, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać Sprzedawcy:

 1. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KŁOS-POL" S.C.  Wojciech Gil, Krzysztof Gil ul. Klasztorna 7, 37-418 Krzeszów (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klospol@interia.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

W razie reklamacji uszkodzeń produktów powstałych w trakcie dostawy wymagane jest przedłożenie Protokołu spisanego w obecności kuriera/ osoby doręczającej.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji

Jeżeli stwierdzisz wady produktu w otrzymanym zamówieniu masz możliwość zgłoszenia reklamacji osobiście w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym "KŁOS-POL" S.C.  Wojciech Gil, Krzysztof Gil, ul. Klasztorna 7, 37-418 Krzeszów, drogą pocztową na w/w adres siedziby firmy lub drogą mailową na adres klospol@interia.pl

Konsument może skorzystać z dostępnego na stronie sklepu dokumentu „Formularz Reklamacji”, załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. W celu rozpatrzenia reklamacji prosimy również o przesłanie: dowodu zakupu (paragon lub FV), zgłoszenia reklamacyjnego (wymagane podanie danych kontaktowych).

Przed wysyłką reklamacji bezpośrednio do serwisu należy pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

Koszt transportu dostarczenia paczki do punktu sprzedaży pokrywa konsument.

Odesłanie produktu na adres zwrotny konsumenta pokrywa sprzedający.

Termin na naprawę lub wymianę towaru na wolny od wad nie będzie dłuższy niż to niezbędne.

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta. Zapewniamy możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1334) kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru transakcji:

 1. Umowa sprzedaży pojedynczej rzeczy: termin należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną;
 2. Umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach: początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części;
 3. Umowa sprzedaży polegająca na regularnym dostarczaniu towaru przez czas określony: rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy;
 4. Pozostałe umowy (np. usługi, zlecenia): termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.

 W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłać go Sprzedawcy w formie:

 • pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KŁOS-POL" S.C.  Wojciech Gil, Krzysztof Gil, ul. Klasztorna 7, 37-418 Krzeszów,

i/lub

 • elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klospol@interia.pl

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy określonych art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 5. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale najlepiej uczynić to na piśmie.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego klospol.pl

W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów)

Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania tego produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Pieniądze zwracane są w takiej samej formie w jakiej zostały opłacone, chyba, że klient wyrazi chęć innej formy zwrotu.

 

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl